Algemeen reglement

Download Algemeen ReglementAlgemeen Reglement Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere

1 Algemeen
1.1 In dit reglement vindt u de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere.
1.2 De geldende tarieven voor de diensten van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere worden vastgesteld door het Bestuur van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere
1.3 Jaarlijks worden de tarieven minimaal verhoogd met het CBS prijsindexcijfer voor consumenten.
1.4 Daar waar in dit reglement ten aanzien van handelingen is vermeld Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere ligt de handelingsbevoegdheid bij de coördinator van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere of een door hem of haar aangewezen functionaris.

2 Inschrijven, plaatsing, opzeggen
2.1.1 Inschrijving voor een cursus vindt plaats via de website van Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere.
2.1.2 Inschrijfformulieren dienen juist, volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Tevens dient men bij inschrijving via de website aangeven kennis te hebben genomen van, en akkoord te zijn met, het Algemeen Reglement van Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere.
2.1.3 Bij minderjarigen is een akkoordverklaring (via de website) door één der wettelijke vertegenwoordigers vereist.
2.1.4 Aan de aanmelding kunnen door de kandidaat-cursist(e) geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
2.1.5 Indien de aanmelding leidt tot plaatsing en inroostering, brengt deze een betalingsverplichting, zoals vastgesteld in dit reglement, met zich mee. De cursist is voor de van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere afgenomen diensten de vastgestelde tarieven verschuldigd.
2.2.1 Plaatsing en inroostering van kandidaat cursisten gebeurt door de docenten van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere. De cursist ontvangt hiervan bericht, schriftelijk, telefonisch of per mail.
2.2.2 In de gevallen waarbij inroostering niet mogelijk is op de bij aanmelding door de kandidaat-cursist opgegeven voorkeurstijden, wordt pas ingeroosterd na overleg tussen de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere en de kandidaat-cursist.
2.2.3 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de inroostering, zal de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere van plaatsing afzien. De kandidaat-cursist wordt hiervan schriftelijk of per mail op de hoogte gebracht.
2.2.4 Plaatsing vindt plaats voor de gehele duur van een cursus.
2.2.5 Bij tussentijdse annulering van een cursus door de cursist, is de cursist volledig betalingsplichtig voor de gehele duur van de cursus.

2.3.1 Van cursisten wordt verwacht dat zij zo veel als mogelijk de lessen volgen.
2.3.2 Wanneer een cursist verhinderd is wegens ziekte of andere omstandigheden dient hij de betreffende docent per mail of sms op de hoogte te stellen, de gemiste lessen worden niet gecompenseerd.
2.3.3 Wanneer gedurende een cursus meer dan twee lessen niet door kunnen gaan, door of vanwege de docent van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere, vindt compensatie plaats.
Dat wil zeggen dat er een evenredige compensatie in extra lessen, of compensatie van een evenredig deel van het betaalde lesgeld, wordt vergoed, vanaf de derde les per cursus die geen doorgang vindt.
2.3.4 De onder 2.3.3 bedoelde compensatie (extra lessen of terugbetaling
lesgeld) wordt vastgesteld door de docent van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere. De cursist wordt hierover per mail geïnformeerd.

2.4.1 Een cursusjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het jaar daaropvolgend. Cursussen worden niet automatisch verlengd in het volgende cursusjaar.
Opzegging voor het volgende cursusjaar kan per mail bij de betreffende docent tot uiterlijk 1 juni van het lopende cursusjaar.
2.4.2 Annulering van een korte cursus kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. In dat geval berekenen wij € 25,- administratiekosten. Indien u na deze termijn annuleert, wordt het volledig verschuldigde cursusgeld in rekening gebracht.
2.4.3 Voor cursussen met een duur van maximaal 15 lessen is opzegging aan het einde van de cursus niet nodig.

2.5.1 Personen die een termijnbedrag niet tijdig hebben betaald, hebben geen toegang tot de les.
2.5.2 Indien het cursusgeld of het termijn bedrag van het cursusgeld, niet wordt betaald, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige.

3 Aansprakelijkheid, voorschriften en verboden
3.1.1 Het meebrengen van eigendommen in gebouwen van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere gebeurt geheel voor eigen risico.
De Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere aanvaardt voor vermissing of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.
3.1.2 Het kopiëren in gebouwen van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid en is alleen toegestaan voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Degene die gebruik maakt van de kopieerfaciliteiten, vrijwaart de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere van elke vorm van aansprakelijkheid hiervoor.
3.1.3 Het is verboden materialen in de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere ter inzage te leggen, tenzij u hiervoor toestemming heeft van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere.
3.2.1 Door of namens de coördinator van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere kan aan personen, die zich niet houden aan de voorschriften van dit reglement, of gedrag vertonen dat daartoe aanleiding geeft, de toegang tot de gebouwen van Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere worden ontzegd.
3.2.2 Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

4 Slotbepalingen
4.1.1 Op verzoek wordt het reglement aan iedereen verstrekt.
4.2.1 In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil van mening over de interpretatie en/of toepassing van dit reglement tussen de coördinator en gebruikers van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere, beslist het Bestuur van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere.
4.2.2 De coördinator van de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere mag maatregelen nemen, die niet kunnen worden uitgesteld en noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. De op grond van deze bepaling genomen maatregelen worden zo snel mogelijk meegedeeld aan het Bestuur van de Stichting.
4.3.1 Dit reglement heeft de naam “Algemeen Reglement Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere”.

© augustus 2013 Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere

 

Deel deze pagina van CKV Almere